సుకన్య నగ్న రొమ్ములు – Telugu Hot Sex Stories

Spread the love

Telugu Hot Sex Stories – మరుసటి రోజు ఉదయం 10.30 కి చంద్ర ఆఫిస్ కి అని బయలుదేరటానికి గుమ్మమ్ బయటకు వచ్చాడూ.. యెదురుగా సుకన్య పట్టూ చీరలొ మెడ నిండా నగలతొ కనపడింది.. సుకన్య కు తన నగలు చూపించు కొని గర్వపడే రకం.. అందుకని చీర పైట కూడ సహకరిస్తూ అడ్డు పడట్లేదు.. నింపైనా ఎద మీద ముత్యాల గొలుసు, బంగారపు చైన్ మెడ మీద నుంచి తన ఎద పైకి పాకుతునట్టు మెడ దాటి ఎద వంపు తెలిసేలా వంపులు తిరిగి వున్నయి.. సుకన్య ను చూడగానే చంద్ర కన్నర్ప కుండా నిన్న సుకన్య నగ్న రొమ్ములు గుర్థుకు వచ్చాయి.. ‘నేను పెళ్ళికి వెళుతున్నను.. సింధు వున్నదా.’ అని తనను చీర లేకుండా లంగా జాకేట్ లొ చూసినది తలుచుకోని సుకన్య సిగ్గు తో, మొహామట పడూతూ సింధు కొంసం లోపలకి తొంగి చూసింది. సుకన్య మాటలకి ఈ లొకం లొ కి వచ్చి.. ‘ఆ.. వుంది.. తను కూడ వస్తాను అని చెప్పిందా.నాతొ ఏమి అనలేదె..’ అని తల గొక్కున్నడూ.. ‘అబె.. తను రావటం లేదు.. పెళ్ళిలొ తాళాలు పొతాయేమొ అని.. ఇచ్చి వేళ్ళుదాం అని వచ్చాను..’ అన్నది సుకన్య.. ‘పర్వలేదు.. నాకివ్వండీ.. నేను ఇస్తాను..’ అని మళ్ళి సింధు ని రానియ కుండ సుకన్య పరుస్తున అందాలు ఎక్కడ చూడకుండ పొతాడో అని సుకన్య చేతి లొ తాళాలు అందుకున్నడూ.. ‘థంక్స్ చంద్ర గారు.. ‘అని చంద్ర కళ్ళముందు నుంచి పారిపొతునట్టు కదిలింది.. ‘అరె.. మీది కూడ మా లంటి తాళమేనే.’ అన్నడూ చంద్ర తాళం చెవి చూస్తు.. ‘ఆ.. అవును ఒకవేళ తాళంచెవి పొయిన మీదానితొ ట్రై చేయవచ్చు..’ అని అలోచించ్చ కుండా ఎదొ అనేసింది సుకన్య.. సుకన్య అన్న మాట కు ద్వంద అర్ధం తీసీ.. ‘అంటే మీ కప్పలొ నా తాళం సరి పొతుందా..’ అన్నడూ చంద్ర.. ‘ఆ సరి పొతుంది.. కావలంటె ఒక్కసారి మనం ప్రయత్నించ్చ వచ్చు..’ అని సరదాగ నవ్వుతూ అన్నది చంద్ర డబల్ మీనింగ్ మాట కనిపెట్టలేకా.. సుకన్య తన మాటలకి వంత పాడూతుంది అనుకోని.. ‘మీ ‘కప్ప’.. ఎల వుంటుంది.. తెల్లగానా.. నల్లగానా..’ అన్నడూ చంద్ర.. చంద్ర అన్న మాట అర్ధం కాకా.. ‘మాములుగానే.. అంటే.. స్టీల్ ది కదా..’ అన్నది వెర్రి మొఖం వేసీ.. అప్పుడు గమనించింది సుకన్య చంద్ర చూపులు.. తన జాకేట్ పై వున్నదని.. గబుక్కున తన పైట సరి చేసుకుందా అని తన ఎద కెసి చూసుకుంది.. రెండూ రొమ్ముల కలిసే చోట మధ్య గీత తోవలా కనపడూతుంది.. హడావిడీగా తన పైట సరి చేసుకొంది.. ఇంత లొ సింధు సుకన్య గొంతు వినపడీ బయటకు వచ్చింది.. సింధు వచ్చింది అని ‘ఇదిగొ.. అక్కయ గారు బయటకు వెళుతున్నరు అంట..’ అని తాళం చెవిసింధు కి ఇచ్చి.. వెనక్కి చూడకుండా వెళ్ళీ పొయాడూ చంద్ర.. సుకన్య కూడ చెప్పలసిన రెండూ ముక్కలు సింధు కి చెప్పి.. అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపొయింది.. కాని చంద్ర ప్రవర్త్తన కొద్ది గా వింతాగా అనిపిచ్చింది సుకన్య కు.. కాని తన నగల గొలలొ పెద్దగా పట్టించుకొలేదు..
ఆఫిస్ లొ పని మీద పెద్దగ ధ్యాస లేదు చంద్రకి.. సుకన్య పాల పొంగులే తన మనసుని కలవర పెడూతున్నయి.. సుకన్య గుద్దల అకారమే తనను ఊపిరి లిచ్నీయకుండ హెస్తున్నయి.. సుకన్య ఆలొచనలొ వుండ గా.. తన బుజం మీద దెబ్బ పడింది.. ‘ఎంటి మిస్టర్.. జాబ్ లొ జాయిన్ అయ్యి నెల దాటుతుంది.. ఇప్పటివరకు పార్ట్టి ఇవ్వలేదు..’ అని GK (గౌతం కుమార్) చేయి పడె సరికి తేరుకొన్నడూ చంద్ర.. గౌతం చంద్ర ఫ్రెండ్.. జాబ్ లొ కి రాక ముందే పరిచయం.. అసలు గౌతమే చంద్ర కి జాబ్ రికమండ్ చేసాడూ.. ‘ఒరె.. గౌతం.. నువ్వ..’ అన్నడూ చంద్ర.. ‘ఎ రా.. ఎక్కడ తప్పిపొయావ్ రా.. పక్కన వళ్ళని కూడ పట్టించు కొవటం లేదు..’ అన్నడూ చంద్ర పక్కన కుర్చుంటూ.. ‘అది ఎం లెదురా..’ అన్నడు చంద్ర.. ‘మళ్ళి పిల్ల ల గొలేనా.. అయిన అప్పుడే పిల్లలు ఎంటిరా.. లైఫ్ ని, వైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయక..’ అని చంద్ర భాధ తెలిసినట్టు అన్నడూ గౌతం.. ‘నీ కె రా.. నువ్వు బ్రమ్హచారివి.. ఎన్ని అయిన చెప్పుతావు.. నీకు పెళ్ళి అయితె తెలుస్తుంది..’ అన్నడూ విసుగ్గ.. ‘పెళ్ళా.. నాకా.. అప్పుడెనా.. అమ్మయి దొరకాలి కద రా..’ అన్నడూ గౌతం తమాషాగా.. ‘అప్పుడె ఎంటి రా.. ముడ్డి కిందకి 29 ఏళ్ళు వచ్చాయి.. అయినా నీ లవెర్ వున్నది గా . ఇంక అమ్మయి దొరకటం ఎమిటి..’ అని అర్ధంకానట్టు అడీగాడూ.. ‘లవర్ ఆ.. ఎవరు.. రుపా నా..’ అని గట్టిగా నవ్వడు.. ‘అదేమిటిరా .. రూప నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నరు కదా..’ అన్నడూ ఆచర్యంగా చంద్ర.. ‘మాది ఒక అండర్స్టాండింగ్ లే.. నీకు అర్ధం కాదు.. నువ్వు పాత కాలపు మనిషివి..’ అన్నడూ గౌతం ఎగతాళి గా.. ‘నావి పాత ఆలొచనలుఎం కావు..’ అని తడపడూతూ అన్నడూ చంద్ర.. ‘సరె నువ్వు మొడ్రెన్ మొగుడీవే.. ఇప్పుడూ అది కాదు టాపిక్.. నాకు పార్టి బాకి వున్నవు..’ అన్నడు గౌతం.. ‘ఒరె గౌతం.. హైదరబాద్ వచ్చి నేల అవుతుంది.. జీతం వచ్చినా ఇంటి ఖర్చు కి.. క్లినిక్ కర్చుకే సరి పొయింది..’ అని మొహమాటం గా అన్నడూ.. ‘పార్టి అంటె ఏ తాజ్ లొ ఇమ్మనలేదు.. నువ్వు ఇంటికి పిలిచి బిర్యని పెట్టీన సరి పొతుంది..’ అన్నడూ.. ‘బిర్యాని నా..’ అన్నడూ చంద్ర.. ‘ఎదొ మాట వరసకి అన్నడు గౌతం బిర్యాని అని కాని ఇప్పుడూ ఇంజం గానే బిర్యాని మీద ఆశ పుట్టి.. ‘అవునరా.. హొటెల్ ఫుడ్ తినితిని.. నాలుక చ్చి పొయింది రా.. నువ్వు ఇంటికి పిలవక పొయిన పర్లేదు.. బిర్యని మాత్రం తినిపించు రా..’ అని బతిమిలాడుతునట్టు అన్నడు గౌతం.. ‘బిర్యాని నా అన్నది నిన్ను పిలవకూడదు అని కాదురా.. నా ఖర్చు తగ్గినచి నందుకు.. పైగా మా ఆవిడ చేతి బిర్యాని బాగుంటుంది కూడను..’ అన్నడూ తన జేబు లొ వెయ్యి రూపాయలు మిగిలింది అన్న ఆలొచనలొ చంద్ర.. ‘సరె.. మరి ఎప్పుడూ..’ అడిగాడూ గౌతం.. ‘రేపె.. ఆదివారం కద.. మధ్యనం భొజనంకి వచ్చేయ్..’ అన్నడూ సంతొషంతొ చంద్ర.. ‘డన్.. అలాగె మీ పెళ్ళీ కి కూడ రాలేదు కద.. విత్ గిఫ్ట్ వస్తా..’ అన్నడూ గౌతం.. ‘ఒరె.. గిఫ్ట్ వద్దు ఎం వద్దు.. నువ్వు మాములు గా రా..’ అన్నడూ చంద్ర.. ఆఫిస్ బాయ్ వచ్చి ‘గౌతం సార్.. రూప మేడం పిలుస్తున్నరు మిమ్మలని..’ అన్నడు.. ‘సరె రా.. రెపు కలుద్దం..’ అని గౌతం వెళ్ళిపొయాడూ.. రూపా.. రుపా కుమారి.. మన తెలుగు అమ్మయి యె అయినా.. పెరిగింది పునే లొ.. మళ్ళి వాళ నాన్న రిటైర్ అయ్యి తిరిగి హైదరబాద్ లొ సెటిల్ అయ్యడు.. అందుకని రూప కూడ ఖాళి గా వుండటం ఇస్టంలేక జాబ్ చేస్తుంది.. రుపా కొంచం మొడ్రెన్ అమ్మయి.. కొంచం ఫాస్ట్ కూడా.. యెప్పుడు లూజ్ హైర్ తొ జింస్ టీషట్స్ లొ చలాకి గా వుంటుంది.. అచ్చం నార్త్ అమ్మయి లా మైంటెనెస్ లొ ఎక్కడ తగ్గదు.. ‘అలాంటి అమ్మయి వీడికి పడింది.. అది కూడ ఎదొ అండెర్స్టండింగ్ తొ అటా..’ అని మనసులొ గొణుకుంటూ చంద్ర తన పనిలొ పడ్డడు..
ఆ రొజు రాత్రి.. ఫణీ బేడ్ మీద.. ‘అబ్బ.. ఇంక ఆ ఆభరణాలు తీవే..’ అన్నడు ఫణీ సుకన్య తొ తన నడుము మీద చేయి వెస్తూ.. ‘అవునులే. మీకు నేను లొకువా.. ఊరంతా.. నేను ఈ రొజు బగున్నను ఆంటుంటే.. నేను మీ కొసం అని రెడి అయి వుంటె.. పొ.. నన్ను తాకద్దు..’ అని తన బొడ్డు మీద తడుముతున్న ఫణీ చేయి ని పక్కకు తొసి అన్నది సుకన్య.. ‘సారి రా.. నువ్వు చాల అందంగా వున్నవు ఈ రొజు..’ అని మళ్ళి తన చేయి సుకన్య సళ్ళ మీద పొనిస్తూ అన్నడు ఫణీ.. సుకన్య కొపంగా చూసింది ఫణిని.. ‘నిజం.. నువ్వు చాలా అందం గా వున్నవు.. ఊరంత లేరు గా.. నేను చెప్పినట్టు..’ అని ఫణీ సుకన్య చెవులను తన పెదాలతొ తడుముతూ.. ‘మీ వేషాలు నాకు తెలుసు.. ఈ రొజు నన్ను ముట్టుకొవద్దు..’ అని ఫణీ ని విదిలించీ దూరం గ జరిగి ముడుచుకొని పక్కకు తిరిగి పడుకుంది సుకన్య.. ‘నువ్వు ఎంత ముడూచుకొని పడుకున్న.. నీ కప్ప తెరిచే తాళం నాదగ్గరే వుంది..’ అని పక్కకు తిరిగిన సుకన్య గుద్దలకి తన మొడ్డని రాస్తూ అన్నడు ఫణీ.. ఒక్కసారి గా ఎదొ గుర్తుకు వచ్చినట్టు సుకన్య.. ఫణీ అన్నమాటకి తన భర్త వైపు తిరిగింది.. ‘హా. నాకు తెలుసు.. నీకు ఎం కావాలొ..’ అని ఫణీ సుకన్య మీద కు దూకి.. సుకన్య చీర, జాకేట్,లంగా ను పీకి పడెస్తున్నడు.. సుకన్య మాత్రం.. భర్త తనను నగ్నగా తయారు చెస్తున్నసంగతి కూడ పట్టించుకొకుండా.. ‘మీరు ఇప్పుడూ ఎం అన్నరు..’ అని అడిగింది.. మళ్ళి ఎమాన్న తప్పు అన్ననా అని.. ‘నేను ఎం అన్న..’ అని అడీగాడు సుకన్య రొమ్ములని పిండుతూ.. ‘ఎదొ.. కప్ప.. తాళం అన్నరు..’ అన్నది ఫణీ చేత తన సళ్ళు పిసుగించు కుంటూ దీర్ఘం గా ఆలొచిస్తూ.. ‘నీ.. తా..ళం కప్పలొ.. తెరిచె.. ఉం..ఉం.. తాళం చెవి.. నా దగ్గర్ వుంది..’ అని సుకన్య సళ్ళు చీకుతూ.. కిందికి తన తల తొ సుకన్య బొడ్డూ మీద పొడుస్తూ.. సుకన్య పూకు లొ తన వేలు దుర్చాడూ.. అప్పుడూ అర్ధం అయింది సుకన్య కు చంద్ర చూపులకి చంద్ర మాటలకి పొంతన.. చంద్ర మాటలు గుర్తుకు తెచ్చుకుంటు వుండగా.. ఫణీ వేలు తన పూకులొ దూరెసరికి .. ‘అమ్మ..’ అంటూ ఈ లొకం లొ కి వచ్చింది సుకన్య.. సుకన్య చంద్ర చూపులు తన రొమ్ముల మీద గుచ్చు కొవటం చికాకు గా అనిపిచింది.. ఇక ఆ మాటలు కంపరం పుటించాయి సుకన్య కు.. ఉదయం జరిగిన సంభాషణ భర్త కు చెప్పుదం అని.. ‘ఎం అండీ..’ అన్నది .. ఫణీ సీరియస్ గా సుకన్య తొడలు విడతీసీ.. తన సుల్లను సుకన్య పూకు పెదాల తొ ఆడిస్తున్నడూ.. ఫణీ వినిపించుకునె మూడ్లొ లేడూ.. పైగా ఇది మంచి సమయం కాదు అనుకొని.. తన పూకు తొనలు మధ్య పైకి కిందికి కదులుతు ఊరిస్తునట్టూ ఫణీ సుల్ల గుండుని తట్టు కొలేక.. సుకన్య తన పూకు నుంచి సన్నని తెనె ధార వదిలింది.. ‘ఇంక పెట్టండీ.. ప్లిజ్.. ‘ అన్నది భర్త మొడ్డ దెబ్బలకి చంద్ర ఆలొచనలు పక్కకి పెటెందుకు.. ఫణీ తన సుల్ల ని ఊరిన సుకన్య పూకు లొ మెల్లగ తొసి సుకన్య మీద వాలి పొయి సుకన్య మెడ మీద ముద్దులుపెడూతూ దంచటం మొదలు పెట్టడూ.. ‘ఉస్.. అహ్.. అహ్..ఉం. ఉస్.. అహ్..అహ్.’ అఅంటు భర్త పొటులను అనుభవిస్తూ మూలుగుతుంది.. ‘నీ. కప్ప.. పప్పు. పప్పే.. ఈ..జు..’ అని సుకన్య పూకును దెంగుతూ.. ఫణీ సుకన్య మెడ మీద తన పంటి తొ కొరుకుతూ సుకన్య చెవి లొ అన్నడూ.. మళ్ళి ‘కప్ప’ అన్న పదం తొ చంద్ర గుర్తుకు వచ్క్చాడూ.. కాని ఈసారి సుకన్య కు చికాకు రాలేదు.. తన పూకు లొ దెబ్బదెబ్బకి చంద్ర చూపులు.. చంద్ర ముఖం.. సుకన్య కళ్ళముందు కదులుతున్నయి.. భర్త తొ దెంగిచుకుంటూ చంద్రని ఊహించుకుంటుంటె.. సుకన్య లొ రక్తం ఇంకా రెటింపు వేగంతొ పరుగులు పెడూతుంది.. సుకన్య కళ్ళు మూసుకొని.. తన మీద వున్న భర్తను తన చేతులతొ వాటేసుకొని.. గట్టీగా తన ఎదను భర్త ను హత్తుకుంటూ.. ఎక్కడ చంద్ర అన్న పేరు బయటకు వస్తుందో అని తన పెదాలు బిగించి.. చంద్రని తలుచుకుంది.. అంతె.. సుకన్య పూకు లొ ప్రవాహం లొ ఊరి ఊరి వున్న తేనె బాటాకు ఏరులై పారింది.. ఆ తెనె ప్రవాహం తొ తడిచి ముద్దయిన ఫణీ సుల్ల సుకన్య పూకు లొ తన జిగురు వదిలేసింది..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

gay india storieskerala sex kathakalbangla choti golpo chuda chudianitha anni tamil kamakathaikalhot sex stories pdfindian sex atorieateacher student chudai storytelugu sex bookshindi first time sex storytamil new kamakathaikal in tamil languagesex stories malayalam fontmallu stories in malayalam languagehindi sax estorereal telugu sex storieskannada sex storhot sex sses stories in hinditelugu lo boothu kathaluerotic stories indiatelugu sex kathakuhot hot stories telugutelugu dengulatalubhai bhan sex storykambikathagalporn story in marathichodai kahani hindi meerotic hindi storiesinteresting story in tamilchudar golpo banglabahan bhai ki chudai ki kahanikamasutra tamil sex storiesnew tamilsex storyindia incest storiesdesi sex storysex hindi sex storymalayalam incest kathagolpo chudachudikamaveri tamil kathaigaldengichukunna kathalutelugu bootu kathalunew kamukta comaunty unclesexhindi sex atorieschavat katha marathi pranaybengali hot storiesvodar golposex wife storyindian home sex storiesmalayalam sexy storiesझवा झवी फोटोindian tamil sex storywww telugu pornfirst night sex stories telugudesi sexstoriesamma magan tamil kamakathaikal in tamil languageantervassnatamil sex stories with stillsbangla vodar golpoindian old sex storiessex with sister storiesbur chodne ki storymarathi seexindian kannada sex storyfree marathi sex kathaakka thambi otha kathaigal in tamil fontmallu kathakal malayalamindian bus sex storysex of telugukannada kam kategalutelugu dengudu kadalutamil sex stories. comindian mami sex storieshuman digest indian sex storiesantarvasanahindiboothu stories teluguchudai ki stories in hindikamapisachi kathalu 2016 telugu