Marathi Kidnapped rape Sex Story – Marathi Sex Katha

Spread the love

Marathi Sex Katha – anek varShaapurvee kokaN kinaarapaTTeecyaa ekaa gareeb gaavaat bhivaa naavaacaa ek guraakhee mulagaa raahat hotaa. tyaace aaI vaDeel koNa, haa mulagaa koThun aalaa, kasaa aalaa he koNaalaac maaheet navhate. gaavaabaaher rahaaNaarxyaa eka mhaataarxyaa baaIne tyaalaa lahaanaacaa moThaa kelaa. tyaa mhaataareecyaa kaahee gaaI hotyaa. bhivaalaa kaLaayalaa laagalyaapaasun tyaacyaa aajeecyaa gaaI bailaanaa caraayalaa neNe hec tyaace kaama.
aaI vaDilaaMcaa pattaa nasalelyaa bhivaace vay kaay he hee koNaalaa maahit navhate. Bahudaa to 18/19 varShaacaa asaavaa. paN sagaLyaa gaavakarxyaaMce ekamat hotekee haa bhivaa disaayalaa khupac dekhaNaa hotaa. tyaacyaa oThaavar nukateec misaruD phuTat hotee. tyaace kaaLe bhor astavyast vaaDhalele laaMb saDak kes tyaacyaa dekhaNyaa ceharxyaalaa agadee shobhun disat. divasabharacyaa mehanateene tyaace muLacaa majabut baaMdhaa ajun kaNakhar hovun haat paay caaMgale majabut v Caatee piLadaar jhaalee hotee. satat unhaat raahilyaamuLe tyaace ceharaa v aMg raapalele hote taree muLacaa tyaacaa gaur varN kaahee lapat nase.
tyaa kaaLaatalyaa rivaajaanusaar kamarelaa laMgoTee v varatee aakhuD ughaDee baMDee ghaalun tyaacyaa Dauladaar caaleene kadhee kaaLee bhivaa gaavaat aiTeet phiraayalaa jaaI tevhaa sarvaaMce lakSh vedhun gheI. gaavaatalyaa mulee, lagn jhaalelyaa taraNyaa baayakaa, madhyamavayeen baayakaa itakec kaay mhaataarxyaa kotaarxyaahee bhivaakaDe vaLun vaLun pahaat, viSheshatH tyaacyaa kamarekhaalee samoracyaa baajulaa phugat caalalelyaa laMgoTeekaDe. nirikShar v niraagas bhivaalaa maatr yaacaa kaaheec pattaa navhataa, asataa taree tyaalaa yaatale kaaheec kaLaayace naahee itakaa to niraagas hotaa.
bhivaacyaa gaavaavar ekaa nabaabaace raajy hote. raajy mhaNaje kaay ek paaNyaat baaMdhalelaa ek samudree killaa hotaa v tyaacyaa aajubaajucee muThabhar gaave itapatac tyaa nabaabaace raajy. haa sulataan hotaa ek turkastaanee hashabee. turkastaanaatun aalelaa ek mogalaaMcaa saradaar mohime saaThee kokaNaat utaralaa v mokyaacyaa jaagevar ek abhedya killaa baaMdhun aajubaajucyaa rayatevar raajy karu laagalaa. ek divas saradaaraacaa sulataan jhaalaa. sadhyaacyaa nabaabaacyaa baapaane briTeesh saiMnyaalaa maraaThyaaMcyaa viruddhacyaa moheemet madat kelee hotee. mhaNun to briTeeshaaMcaa mitr jhaalaa v don caar gaave ajun tyaacyaa raajyaat joDun sulataan banun raahilaa. yaa nabaabaacyaa mRutyunaMtar tyaacaa dhaakaTaa bhaau haa sadhyaacaa sulataan raajya karu laagalaa.
mogalaaMcyaa rivaajaapramaaNe yaa nabaabaacaa moThaa janaanakhaanaa hotaa. moThyaa nabaabaacyaa don begamaa v navyaa nabaabaacyaa don ashaa caar begamaa tyaa janaanakhaanyaavar raajy karat. yaa janaanakhaanaalaa surakShaa det sultaanaacyaa marjeetale hashabee ‘hijaDe’. he Cakke khaas aaphriketun aalele asat. atishay krur v paataaLayaMtree asalele he tRuteeyapaMthee nabaabaacyaa aiyaasheecee kaaLajee ghet. yaat janaanakhaanaacee kaaLajee aaleec. tyaaMnaa sarvatr saMcaar karaayalaa paravaanagee asalyaane aatalyaa goTaatalyaa anek baatamyaa tyaaMnaa asalyaamuLe begamaa tar tyaaMnaa ghaabaratac, paN nabaabaalaahee te muTheet Thevun asat. tyaacyaa kruratecyaa anek aakhkhaayeekaaMmuLe gaavaatale lok tar tyaaMnaa phaarac ghaabarun asat.
nabaabaacyaa sarvaat dhaakaTyaa begamene ticyaa janaanakhaanaacyaa pramukh hijaDyaalaa gaavaatun ek mulagaa janaanakhaanaacyaa kaamaasaaThee dharun aaNaayacee aaj~jyaa dilee. to hashabee hijaDaa shodha karat govogaavee phirat shevaTee bhivaacyaa gaavaat aalaa.
saayaMkaaL hovun aMdhaar paDaayalaa laagalaa hotaa. bhivaa tyaacyaa gaaIMnaa ghevun ramat gamat gharaalaa paratat hotaa. tyaacyaa dyaanee manee nasataa acaanak to kaaLaa kabhinn hashabee tyaacyaasamor ubhaa raahilaa. tyaane ekaa jhaTakyaat bhivaacee maanaguT pakaDalee v ekaa phaDakyaane tyaacyaa musakyaa baaMdhalyaa. bhivaalaa tyaane tyaacyaa shakteeshaalee haataat ucalun ghetale v tyaacyaa ghoDyaavar ghaalun haatapaayahee baaMdhun Taakale v ghoDyaalaa Taac dilee.
bhiteene tharathar kaapaNaaraa bhivaa bicaaraa kaaheec pratikaar karu shakalaa naahee. saMdhyaakaaLacyaa veLee aajubaajulaa kaNeec navhate bicaarxyaa bhivaalaa madat karaayalaa.
to hijaDaa bhivaalaa ghoDyaavar ghaalun saraL nabaabaacyaa killyaavar daakhal jhaalaa. tyaalaa kuThehee saMcaaraalaa paravaanagee asalyaane, agadee janaanakhaanaahee tyaalaa majjaav nasalyaane to taDak CoTyaa begamecyaa mahaalaat daakhal jhaalaa. begamecyaa daaseekaDe bhivaace gaThaDe tyaane havaalee kele v to nighun gelaa. tee daasee DoLe baaMdhalelyaa bhivaalaa dhaakaTyaa begamecyaa aatalyaa ekaa gupt kholeet ghevun gelee.
gupt mahaalaace daar baMd karun tyaa daaseene bhivaace haatapaay soDale. tyaacyaa ceharxyaavar toMD v DoLe baaMdhalelaa rumaal kaaDhalaa tase bhedaralelyaa, ghaabaralelyaa bhivaacaa dekhaNaa ceharaa ticyaa najarelaa aalaa. bhivaacyaa najares begamecyaa teen daasyaa paDalyaa. tyaa tyaacyaakaDe utsukatene paahat tyaalaa tinahee dishene nyaahaLat hotyaa. tyaatalyaa ekaa daaseene phideephidee hasat tyaacaa laMgoT kuravaaLat tyaace cuMban ghyaayalaa suravaat kelee. paN dusareene tilaa daTaavale v begamasaahebaacyaa ghushshyaacee aaThavaN karun dilee tashee tee bhivaapaasun naailaajaane dur jhaalee.
tyaalaa tyaa koThaDeet ekaTyaalaa Thevun baaherun kaDee ghaalun tyaa sagaLyaa begamelaa baatamee dyaayalaa nighun gelyaa.
hee dhaakaTee begam iraaNacee hotee v phakt 20 varShaacee hotee. atishay suMdar asalelee hee begam sulatanaacee sarvaat laaDakee hotee. ticaa nabaabaashee nikaah hovun 4/5 varShe jhaalee hotee. nabaabaacyaa caar begamaa v baaheracee laphaDee, yaamuLe to hallee yaa begamecyaa vaaTelaa jematem 10/15 divasaatun ek divas yaayacaa. baakeecyaaMnaa tar tyaace darshan mahinaa don mahine hot nase.
taruN begam uMc, v uphaaDyaacyaa baaMdhyaacee hotee. sulataan hallee tilaa biCaanyaat samaadhaan devu shakat nase. tyaamuLe muLacee atishay kaamuk asalelyaa tyaa streecyaa manaacee v shareeraacee atishay tagamag hot hotee. tee ajubaajucyaa mahaalaat neeT paaheele, tevhaa ticyaa lakShaat aale kee sagaLyaa begamaaMnee taruN mule guptapaNe yaa kaamaalaa Thevalee aahet. pratyek begamene hijaDyaaMcyaa madateene aapaapalee soy karun ghetalee hotee.
yaa begamenehee pramukh hijaDyaacyaa madateene ticaa kaT racalaa hotaa. tee ticyaa mahalaat basun daasee kaay ‘baatamee’ dete yaacee don divasaapaasun vaaT pahaat hotee. itakaa usheer jhaalaa mhaNun tee khar tar ciDalelee hotee. tine najarene “aaj kaay jhaale?” asaa prashn kelaa. paN hasat aalelyaa daaseeMnaa paahun tilaa tyaaMnee n saaMgataa uttar miLaale.
ticee aavaDatee daasee tyaa mulaacyaa suMdaratece rasabhareet varNan karu laagataac begamecyaa toMDaavar haasy umaTale. ticee Caatee joraat dhaDadhaDaayalaa laagalee v ticee goree kaayaa aarakt jhaalee.
daaseene tilaa jevhaa saaMgeetale kee to bicaaraa mulagaa kitee dekhaNaa v phaarac bhoLaa bhaabaDaa aahe tasec tyaace kaumaary ajun abaadhit asaave ase vaaTate, he aikun begamane ticyaa maaMDyaa ekaamekaavar coLaayalaa suravaat kelee he tyaa caaNaakSh daaseecyaa najaretun suTale naahee.
begamane tyaa daaseelaa pharmaavale”jaa tyaa mulaalaa maajhyaakaDe ghevun ye. tyaalaa aaNalyaavar lagec tyaacyaasaaThee caaMgale jevaN ghevun ye. tyaa bicaarxyaalaa bhuk laagalee asel.”
tee mukhya daasee tyaa mulaalaa aaNaayalaa tyaa gupt daalanaat parat gelee. daar ughaDun tine kaDee laavun ghetalee. bhivaa bicaaraa ekaa koparxyaat basun guDhagyaat khaalee maan ghaalun raDat hotaa. tyaa daaseelaa aalele paahun to bhedarun ticyaakaDe paahu laagalaa. mukhy daasee puDhe jhaalee. tine bhivaalaa javaL ghetalaa v tyaace ceharxyaavarun vaahaNaare ashroo pusale. “he bagh mulaa tu ghaabaru nako. tujhe te bhikaaraDe divas aataa saMpale. CoTyaa begamene tulaa aapalaa gulaam banavaayace Tharavale aahe. tulaa ticee sevaa karaayalaa miLel. tulaa paisaa aDakaa kasaleec kamatarataa bhaasaNaar naahee. tulaa phakt ticyaashee v aamacyaashee neeT vaagaayalaa, v aamace aikaayalaa laagel. tasec ithe kaay caalate tyaacee vaacyataa tu kuThehee kele naahees tar tujhaa ikaDe vyavastheet nibhaav laagel.”
bhivaane tyaa daaseece aikun maan Dolaavalee. aataa yethun jivaMtapaNee suTakaa naahee he samajaNyaa itakee akkal tyaalaa aalee hotee. naahee aikale tar ekatar he lok aapalyaalaa maarun Taakateel kiMvaa tyaaMcyaa kaaLakoThaDeet khitapat raahaayalaa laagel hehee tyaalaa kaLat hote.
daaseene ishaaraa karun tyaalaa ticyaa maage yaayalaa saaMgeetale. bhivaa aaj~jyaadhaarakaasaarakhaa ticyaamaagun ekaa aruMd aMdhaarxyaa boLaatun nimuTapaNe caalu laagalaa. tyaa boLaapuDhe ek daalan laagale. yethe anek paleete peTavalele hote. tyaa ujeDaat tithale vaibhav disat hote. tyaane aayuShyaat prathamac atishay aishaa aaraamaasaaThee banavalele te daalan pahaataac bhivaa agadee cakeet jhaalaa. tyaat koNeec navhate. daaseene tyaalaa begamecyaa aMtHpuraat nele v daar laavun ghetale.
bhivaalaa paahun begam khush jhaalyaasaarakhee disalee. tyaacaa kovaLaa ceharaa, taruN piLadaar shareer paahun tilaa aanaMd jhaalelaa ticyaa ceharxyaavar daaseelaa spaShT disalaa. tice DoLe visphaarale v ceharxyaavar smit jhaLakale.
begamece shayanayaan baaheracyaa daalanaapekShaa kiteetaree paT aalishaan hote. tyaakaDe paahun tyaacee najarac phiralee. paN tyaacee begamekaDe paahataanaa phaarac vaaIt sthitee jhaalee. bhivaa begamekaDe vismayaane pahaatc raahilaa. ase sauMdary tyaane tyaacyaa CoTyaa aayuShyaat paaheelele navhate. tyaacyaasamor ek maDamesaarakhee goree paan uMc atishay suMdar ceharxyaacee, laaMb piMgaT kes suTe soDalelee, reshamee bharajaree vastraaMnee lyaayalelee, daaginyaaMnee maDhalelee ek rubaabadaar visheetalee stree ubhee hotee.
tyaane tyaacyaa gaavaat ekadaa ekaa gorxyaa saahebaa barobar tyaacee goree maDam paahilee hotee. paN tyaacyaasamoracee stree kiteetaree paTeenee suMdar hotee. daalanaat lapalapatyaa paleetyaaMcyaa prakaashaat tyaa streece hiravyaa raMgaace DoLe ticyaa aMgaavaracyaa hirxyaapramaaNe camakat hote. tee tyaacyaakaDe paahat hasalee tase tice CoTe saphed daat camakale.
tine tyaacyaa bhovatee phirat ek pheree maaralee v daaseekaDe samaadhaanaane paahat maan Dolaavalee. bhivaalaa n samajaNaarxyaa bhaaShet tine daaseelaa kaaheetaree saaMgeetale. daaseene kujabujat tyaacyaa kaanaata saaMgeetale, “begamasaahebaa tujhyaavar khush aahe. tilaa tu aavaDalaas!”
begam tyaacyaa javaL aalee v tine tyaacyaa agadee javaLun parat ek pradakShiNaa maaralee v parat daaseelaa aaj~jyaa dilee.
hukumaanusaar daasee tyaacaa haat dharun aatalyaa baajulaa asalelyaa nhaaNeegharaat nele v tithalyaa caaMdeecyaa aasanaavat bhivaalaa basaayalaa saaMgeetale. bhivaacyaa aMgaavarace kapaDe tine orabaaDun kaaDhale v shejaareel taaMbyaacyaa ghaMgaaLaat asalelyaa kaDhat paaNyaane tyaalaa snaan ghaatale.
ekaa vastraane tyaace aMg v kes pusun kapaDe n ghaalataa tyaalaa baaher calaNyaacaa ishaaraa kelaa. to laajat haataane tyaacaa guhyabhaag jhaakat baaher nighaalaa. daaseene tyaacaa haat jhaTakun baajulaa kelaa v tyaalaa najarenec ishaaraa kelaa.
begam ekaa aasanaavar basun tyaalaa ticyaa moThyaa hiravyaa DoLyaanee pahaat hotee. caalataanaa bhivaace suptaavasthetale khaalatee paDalele liMg halat hote. begamecee najar tithe khiLalee. to ticyaasamor aalaa tasaa tine tyaacaa haat dharalaa v ticyaa shejaaracyaa aasanaavar basavalaa v maraaTheet vicaarale. “tujhe naav kaay?”
tilaa maraaThee yete he aikun bhivaa camakalaa. “bhivaa.” tyaacyaa ghashaatun jematem shabd phuTalaa.
“bhivaa tulaa bhuk laagalee?” bhivaacyaa poTaat bhukecaa DoMb usaLalaa hotaa. tyaane joraajoraane hokaaraarthee maan halavalee.
begamene daaseelaa jevaN aaNaayalaa saaMgeetale. daasee jaayalaa vaLalee tase begamene,”aajaapaasun bhivaa maajhaa gulaam aahe. phakt maajhaa! kaLale? tyaalaa koNeehee itaraanee traas dilelaa malaa caalaNaar naahee.”
‘jee begamasaahebaa” mhaNat daasee mujaraa karun gelee.
“bhivaa tu ajeebaat ghaabaru nakos. aajapaasun tu maajhyaa mahaalaat raahasheel. tu mee saaMgeen te aikales tar tujhe bhale hoil. paN aikale naahees tar mee tulaa tyaa hijaDyaaMcyaa havaalee karen.” tine puDhe kaahee n bolataa tyaacyaakaDe kaThor mudrene paahile.
hijaDyaace naav kaaDhataac bhivaacyaa shareeraatun bhiteecee ek lahar uThalee. paN to kaahee bolalaa naahee.
taruN begamecaa ceharaa parat saumy jhaalaa. tine uThun bhivaacaa haat dharun ubhe kele. bhivaacyaa aMgaavar ajunahee paaNyaace theMb camakat hote v kesaatun paaNee Thibakat hote. baajulaa paDalelyaa vastr haataat ghevun tine bhivaacyaa aMgaavarace te theMb alagad Tipaayalaa suravaat kelee.
bhivaacyaa shareeraavar ekahee kes navhataa. tyaace nitaL nirogee shareeraalaa aMghoLeenaMtarahee ek Caan puruShee vaas yet hotaa. begemene naakapuDyaa phulavat to vaas Caateet bharun ghetalaa. tyaace kes pusaayalaa tine tyaalaa ticyaa javaL oDhalaa tase bhivaalaa tine laavalelyaa uMcee attaraacaa vaas aalaa. ticyaa tyaacyaa paaTheevar asalelyaa haataacee ub tyaalaa jaaNavalee.
kes pusun jhaalyaavar begamecaa haat paaTheevarun sarakat tyaacyaa kullyaavar aalaa. tithe nasalele paaNee pusat begamene puDhe tyaacyaa liMgaavar vastr phiravaayalaa suravaat kelee. niraagas bhivaalaa ajunahee lajjeshivaay kaaheec dusaree bhaavanaa navhatee. tyaace naram v aakhaDalele liMg varun khaalun pusun, tine tyaace aMDakoSh ticyaa dusarxyaa haataat ghetale v halakec daabale. begamecyaa haataatale vastr khaalee gaLale v tine tyaace liMg haataacyaa muTheet ghetale. supt asunahee ticyaa muTheecyaa caar aMguLe baaher aalele te kovaLe liMg haataat ghetaac begamacyaa shareeraatun ek lahar uThalee.
bhivaacyaa nakaLat tyaace liMg taaTharale.
begamecyaa uraatalee dhaDdhaD vaaDhalee. ticaa shvaas joraat caalaayalaa laagalaa. tice moThe DoLe ajunahee visphaarale. kasaabasaa tine ticyaa kaamuk bhaavanaaMnaa aavar ghaalat tine tyaace liMg soDale v tee tyaalaa daMDaane pakaDun tee tyaacyaakaDe paahu laagalee.
begamece camakate hirave DoLe, tice lakhaakaNaare hire, daagadaagine, daMDaavar jaaNavaNaaree ticyaa shareeraacee dhag, tyaane kadhee n anubhavalelaa ticyaa aMgaacaa maadak vaas, yaane bhivaa bhaaraavalaa v jaNu maMtramugdh hovun ticyaakaDe pahaatac raahilaa. aaj tyaacyaa shariraat kaahee vegaLeec bhaavanaa niramaaN hot hotee v tyaace shareer tharatharat hote. tyaalaa jaaNavat hote kee tyaace liMg sujale hote tar goTyaa aakrasalyaa hotyaa.
baaheracyaa daravaajyaavaracyaa TakaTakeene tyaa doghaaMnaa bhaan aale.
“jaa daar ughaD.” begamene saaMgeetale. bhivaane kaDee kaaDhun daar ughaDale. teen daasyaa annaane bharalele thaaLe ghevun aat aalyaa. ekeene khaalee gaaleecyaavar ek reshamee vastr paaMgharale, tyaavar haataatalyaa thaaLyaa Thevalyaa v vaakun mujaraa karun tyaa nighun gelyaa. bhivaane n saaMgataa svatHhun daar daar baMd karun tyaalaa kaDee ghaatalee v begamekaDe paahile.
puDhe caalu……………
Marathi Sex Stories bhivaa ek anaath gareeb mulagaa, nabaabaacyaa mahaalaat baMdee hoto. nabaabaacyaa nakaLat tyaacee laaDakee begama bhivaalaa ticaa khaajagee gulaam banavate. aataa kaay hoNaar aapalyaa bhivaace? puDhe vaacaa………………..)
bhivaane daar baMd kele v begamekaDe paahile. tee gaaleecaavar pakvaaMnnaane bharalelyaa taaTaaMshejaaree basun tyaacyaakaDe pahaat hotee. bicaarxyaa bhivaace lakSh kharatar tyaa miShTaaMnnaakaDe hote. dupaaree koraDee bhaakar khaalyaaMnaMtar tyaane kaaheec khaalle navhate. to DoLe visphaarun tyaa taaTaaMkaDe pahaat hotaa. itake sugraas ann tyaane tyaacyaa ubhyaa aayuShyaat paahile navhate. gaavaat kadheekaaLee lagnaacyaa jevaNaat tyaane khaallele laaDu jilebeece jevaN, kadheekaaLee miLaale tar maashaace kaalavaN yaapaleekaDe jevaNaaviShayeecee kalpanaa tyaane kadhee kelee navhatee.
tee taaTe paahun v tyaatalyaa garamaagaram annaacyaa tyaa kholeet bharalelyaa ghamaghamaaTaane bhivaacee bhuk khavaLalee v tyaa bhukene tyaacyaa toMDaatun laaL Tapakaayacee tee kaay baakee raahilee hotee.
“bhivaa tulaa bhuk laagalee kaa?” bhivaane jorajoraat maan halavalee.
“mihee upaashee aahe. anek divasaacee” begam tyaacyaakaDe rokhun paahat bolalee. bhivaalaa kaahee kaLale naahee. tyaalaa aashcaryac vaaTale raaNeecyaa bolaNyaace. itakyaa moThyaa mahaalaat raahaNaaree, camacamataa poShaakh v daaginyaanee maDhalelee hee suMdar raaNee upaashee kashee haa tyaalaa prashn paDalaa.
tee svatHsheec hasalee. tee kharac khup divasaapaasun upaashee hotee. paN ticee bhuk vegaLeec hotee. tine aapalyaa aMgaavarace daageene utaravaayalaa suravaat kelee. bhivaa DoLe moThe karun v toMDaacaa aa vaasun ticyaakaDe paahat asataanaa ekek karat aMgaavarace sarv daageene kaaDhun Taakale agadee haataatale kaMkaN, paayaatale toDe v kaanaatale bhale moThe jhumakehee! phakt ek moThyaa saphed maNyaaMcee maaL v naakaatale Thevale. bhivaalaa raaNeecyaa saadhepaNaace aashcary vaaTale. begamene tyaacyaakaDe paahun ishaaraa kelaa v tyaalaa ticyaa komal maaMDeevar basaayacaa saMket kelaa.
taruN begamene tice laaMb paay javaL ghevun tine maaMDee ghaatalee. ticaa haat puDhe karun tine bhivaacaa haat pakaDalaa v tyaalaa ticyaa dishelaa oDhale. bhivaalaa acaanak jaaNeev jhaalee kee to purNapaNe vivastr ahe. begamecyaa komal haataacyaa sparShaane to jaraa vicaleet jhaalaa taree aMgabhar bharajaree vastr lyaayalelyaa tyaa raaNeene tyaalaa alagad ticyaa maaMDeet basavale. bhivaa ticyaa dayaaLu svabhaavaavar jaam khush jhaalaa.
“tu maajhyaa dhaakaTyaa bhaavaasaarakhaa aahes. aaj yaa mahaalaatale pahile jevaN mee tulaa bharavate.” ase bolat tee taaTaatalyaa kabaabaacaa tukaDaa bhivaacyaa toMDaat bharavalaa. naanacaa ek tukaDaa maTanaacyaa kurmyaacyaa vaaDagyaat ghaalat tine tyaa sugraas annaace ghaas tyaalaa bharavaNe caalu kele.
bhivaa bakaabak khaaU laagalaa. begam tyaacyaakaDe kautukaane paahat tyaalaa bharavat hotee. vegavegaLyaa taaTaateel vegavegaLe padaarth khaat bhivaa agadee manaapaasun jevat hotaa. madhec tyaacyaa lakShaat aale kee hee stree “upaashee” asunahee kaahee khaat naahee. tyaane tilaa biryaaNeecaa ek ghaas bharavaayacaa prayatn kelaa. paN tine tyaacaa haat pakaDun ulaT to tyaalaac bharavalaa. bhivaalaa kaahee samajenaa.
jaast vicaar na karataa to khaat raahilaa. madhec tyaalaa tahaan laagalee. samor don teen pele hote. paN tyaat kaaheec navhate. begamene tyaacyaakaDe hasat paahile v baajucyaa ekaa tabakaatun ek laaMb naakaacyaa vicitr suraIsaarakhyaa bhaaMDyaatun laal raMgaace sarabat ekaa pelyaat otale. bhivaane vegaLaa vaas yeNaarxyaa tyaa sarabataacaa pelaa oThaalaa laavun ghaTaaghaT pivun Taakale.
tyaace khaaNe piNe caalu asataanaa begam tyaa kaShTkaree taruN mulaacyaa aMgaalaa yeNaaraa vaas ticyaa paaTheelaa naak laavun ticyaa Caateet bharun ghet hotee. taruN v nirogee puruShee shareeraacaa gaMgh tilaa naveen hotaa. ticyaa nakaLat tee tyaacyaa piLadaar aMgaavar haat phiravu laagalee. tyaacyaa tajeladaar saavaLyaa shareeraavar Doke soDale tar ekahee kes navhataa. oThaavaracee misaruDahee nukateec jaraasheec ugavalee hotee. magaashee bhivaa aat shirataanaa tine paahile hote kee naahee mhaNaayalaa tyaacyaa maaMDyaatalyaa janeneMdreeyaaMvaracee lav kaaLee hovu laagalee hotee v tithe disateel ase kuraLe kes ugavaayalaa laagale hote.
kaaLyaa kuLakuLeet nabaabaace kesaaL shareer, daaDhee mishaacyaa jaMgalaat haravalelaa v tyaamuLe ajunac kurup disaNaaraa tyaacaa ceharaa pahaayacee savay jhaalelee begam bhivaacyaa tyaa anokhyaa taruN shareeraacyaa darshanaane v tyaacyaa shareeraacyaa sparShaane harakun gelee. nabaabaacyaa aMgaalaa yeNaaraa madiraa v gaaMjaa, aphimecyaa satat sevanaane tyaacyaa kapaDyaalaa yeNaaraa ugr vaas uMcee attaraanehee kadheec lapat nase. nabaabaacyaa toMDaalaa yeNaaraa durgadh tar ticyaa maathee nehamee shooL utpann karayalaa kaaraNeebhut hot ase v to kadhee ticyaa aMgaavarun dur hovun ithun nighun jaail ase tilaa hoi.
kovaLyaa bhivaacyaa taaruNyaacaa v niraagasatecaa haa ticyaasaaThee vegaLaa v navin anubhav ghetaanaa begam agadee khush hovun gelee. tine vaakun khaaNyaacaa tobaraa bharalelyaa tyaacyaa gaalaace n raahavun cuMban ghetale.
Marathi Sex Stories ticyaa mukhya daaseene dilelaa sallaa tine aikalaa v yaa taruNaalaa mahaalaat hajar kele yaabaddal tee tyaa daaseelaa manaat dhanyavaad det tee uparavaalyaace aabhaar maanu laagalee.
bhivaa ajunahee jevaNaat magn hotaa. begamene tyaacaa ceharaa gaLaa, Caatee v daMD kuravaaLat tyaacyaa kaakhet tine tice laaMb naak nevun tyaacyaa ghaamaacaa vaasaane tine aapalee Caatee bharun ghetalee. tyaa vaasaanec tee uttejeet jhaalee hotee. ticaa haat tyaacyaa ruMd Caateevar phirat tyaacyaa vakShaavar aalaa. ajunahee kovaLaa asunahee divasabhar mehanat karaNaarxyaa bhivaacee Caatee caaMgalee ruMd jhaalee hotee. tyaacee cimukalee stanaagre ticyaa haatacaa sparSh hotaac Tavakaaralee hotee. tine tyaaMnaa boTaacyaa cimaTeet ghevun halakec piLale. masaaledaar khaaNyaane bhivaacyaa aMgaalaa kiMceet
ghaam yet hotaa. bhivaacyaa kaakhaat haat coLun ticyaa boTaanaa naakaashee nevun tine to taajaa vaas parat parat ticyaa Caateet bharun ghetalaa. tyaa uttejanene ticyaa vakShasthaLee hoNaaree dhaDadhaD vaaDhat hotee.
ticaa haat bhivaacyaa sapaaT poTaavarun phiru laagalaa. ekaa haatane tyaalaa aapalyaa javaL ghaTT dharun tine tyaacyaa maaMDyaamadhe ticaa haat nelaa.
vivastr bhivaa manamokaLepaNaane ticyaa maaMDeet basalaa hotaa. begamece bharaghos vakSh tyaacyaa paaTheet rutUn tyaacee ub tyaalaa paaDheevar jaaNavaayalaa laagalee hotee. tyaacyaa kovaLyaa liMgaavar begamecaa haat jaataac to camakalaa. begamane halakyaa haataane tyaace naagaDe liMg haataat bharun daabale. bhivaacyaa Caateet kasese jhaale. maaDyaacyaa becakyaat shareeraatale sagaLe rakt usaLale kee kaay asaa tyaalaa vaaTale. mhaNun tyaane vaakun paahile tar tyaacaa bullaa moThaa jhaalaa hotaa. tyaacaa bail DhavaLyaa masteet aalyaavar gaaIvar caDhataanaa tyaacaa hot ase tasaac kaaheesaa!
tyaalaa tyaaceec laaj vaaTalee. tyaane maaDyaa aavaLun tyaace liMg aavaraNyaacaa prayatn kelaa. bicaaree raaNee itakyaa premaane tyaalaa jevu khaavu ghaalat tyaace laaD karat tyaalaa kuravaaLat hotee. tyaachaa bullaa asaa moThaa hovun kaDak jhaalaa tar tilaa kaay vaaTel yaacee tyaalaa ciMtaa paDalee!
tyaalaa ticaa garam hot caalalelaa shvaas tyaacyaa maanevar v paaTheevar jaaNavat hotaa. tee madhec tyaacaa kaan oThaat pakaDun caavat hotee. ticyaa sparShaatalee ub tyaalaa tyaacyaa maaMDyaavar v tyaacyaa bullyaavar jaaNavat hotee. tyaacaa bullaa ajunac moThaa hotoy ashee tyaalaa bhitee vaaTalee mhaNun tyaane maaMDyaa parat aavaLalyaa.
begamelaa tyaacyaa ticyaa haataatalyaa liMgaacaa vaaDhalelaa aakaar v tyaacaa kaDakapaNaa caaMgalaac jaaNavun tee khush jhaalee. tine haat ajun khaalee nevun tyaacyaa goTyaa haataat ghetalyaa. vayaacyaa maanaane bhivaacyaa goTyaa caaMgalyaa moThyaa v jaD laagat hotyaa. taaTharalelyaa liMgaakhaalee tyaacyaa goTyaaMce aavaraN jaraa aakrasale hote. tine tyaace liMg haataat var khaalee karat tyaalaa ticyaa aMgaavar oDhat ghaTT kavaTaaLale v tee tyaacyaa paaTheevar tice oTh phiravu laagalee.
ticyaa yoneelaa paaNee suTun tee garam hovun tithun vaaphaa nighat asalyaacaa tilaa ugaacac bhaas jhaalaa.
bhivaace jevaN saMpale hote. tine tyaalaa joraat miTheet ghevun tyaacyaa gaalaace cuMban ghet ticyaa maaMDeetun dur kele. bhivaa ticyaa vaatsalyaane agadee bhaaraavun gelaa hotaa. paN tyaalaa ekac bhitee hotee. tyaace liMg adhikaadheek kaDak v moThe hot caalale hote v kaahee kelyaa tyaalaa te aavarataa yet navhate. aataa tar te ubhe raahun salaamee devu laagale hote.
tyaalaa aaNakheen aashcaryac vaaTale kaaraN to ticyaa maaMDeetun uThat asataanaahee ticaa tyaacyaa liMgaavaracaa haat nighat navhataa. to ubhaa raahataanaahee tee tyaacaa bullaa haataat dharaayacaa prayatn karat hotee.
tine ekaa haataane tyaacyaa haataavar paaNee otale v ticyaa shareeraavarace vastra haataat ghevun tyaacaa ceharaa pusalaa. bhivaacee najar tyaacyaa samor vaakalelyaa raaNeecyaa Caateevar gelee. aMgaavaracaa reshamee rumaal dur jhaalyaane tyaalaa ticyaa vastraacyaa gaLyaatun DokaavaNaaree bharaghos Caatee disat hotee. tyaane tyaacyaa aajeecee loMbaNaaree Caatee tee aMghoL karataanaa anekadaa paahilee hotee. paN taruN begamecee Caateecaa nusataa varacaa bhaag paahunahee tyaacyaa Caateet itake kaa dhaDadhaDale he tyaalaa kaLenaa.
tyaane begamene dilele vastraane aapale haat v ceharaa pusalaa. “tu toMD neeT dhutale kaa? tujhyaa toMDaalaa vaas yeto kaa paahu?” begamene ase vicaarat uttaraacee vaaT na paahataa tyaacyaa toMDaavar tice oTh net tyaacyaa oThaavar tice laaMb naak phiravat paTakan tine tyaace cuMban ghetale. tyaane samaadhaan n hotaa tine ticyaa jeebhene tyaace oTh ughaDun ticee jeebh tyaacyaa toMDaat ghaatalee. tyaacyaa toMDaat jeebh phiravat raaNee tyaacyaa jeebheshee kheLu laagalee. maage haTataanaa ticee jeebh tyaacyaa oThaavar jaraa reMgaaLalee v jeebh phiravat tine tyaace oTh caaTale. bhivaalaa ticyaa yaa kRuteene jaraa gudamaralyaasaarakhe jhaale paN tyaalaa te aavaDale.
ajunahee tee kaay karate aahe he n umajun to aleeptapaNe tilaa have te karoo det hotaa. akher tee raaNee hotee v tyaacee annadaatee hotee. paN itakyaashyaa shramaane begam maatr damalyaasaarakhee dhaapaa Taakat hotee yaace tyaalaa hasu aale.
“jaa daar ughaD aaNee maajhyaa daaseenaa bolav.” tine tyaalaa pharmaan detaac to capaLaaine ticyaapaasun dur jhaalaa v aapale uDyaa maaraNaare liMg haataane khaalee daabat tyaane daar ughaDale.
magaacacyaa teen daasee baaher ubhyaac hotyaa. tyaane daar ughaDataac lagabageene tyaa tyaacyakaDe paahat aat aalyaa tase tyaane tyaacyaa haataat asalele raaNeece uparaNe poTaashee dharale v tyaace ubhe raahu pahaat asalele liMg lapavale. don daasee gaaleecyaavareel thaaLe v bhaaMDee ucalun baaher gelyaa. phakt sarabataace caShak v suraI tyaaMnee maage soDalee. begamecee tee khaas daasee begamecyaa javaL jaavun ubhee hotee. begamene tilaa thaaMbaayacaa ishaaraa kelaa.
begamene vaLun bhivaakaDe bagheetale. raaNeelaa kaay saaMgaayace aahe he umajun bhivaane paTakan daar laavale v kaDee ghaatalee.
tyaane raaNeekaDe parat paahile tar tee daaseecyaa kaanaat kaaheetaree saaMgat hotee v daasee oThaavar mishkeel bhaav aaNat tyaacyaakaDe paahat maan Dolaavat hotee. oThaatun phuTu pahaaNaare hasu aavarat tine parat maan Dolaavalee. bhivaa bucakaLyaat paDalaa. begam tyaacyaabaddal kaheetaree saaMgat aahe he tyaalaa kaLat hote. paN kaay?
“aataa kitee garam hot aahe naahee kaa?” raaNeecyaa bolaNyaalaa daaseene joraajoraat maan halavun sahamatee dilee.
“cal maajhee vastr utarav. malaa ghaam yaayalaa laagalaa aahe.” begamene pharamaavale.
te aikataac tyaa daaseece DoLe camakale v tee n raahavun khidaLalee. hasu aavarat tee begamejavaL gelee. tine begamecee bharajaree vastre ek ek karat utaravu laagalee. pratham tine begamecaa varacaa jhagyaacyaa samoracyaa baajulaa asalele baMd soDale v ticyaa Dokyaavarun tine to aisapais gheraacaa jhagaa kaaDhun Taakalaa.
bhivaace DoLe ajunahee moThe jhaale. “hee raaNee ajeebac aahe. mee baapyaa hyaa daalanaat asataanaa maajhyaa samor kaay ase karate an kaapaD utaravate?” to manaat vicaar karat hotaa.
tyaacyaa ubhyaa aayuShyaatyaa tyaane raaNeeitake saudary paahile navhate. pahilyaac bheTeet tyaa sauMdaryavateene tyaalaa maaMDeet basavun jevaN bharavale v aataa tee tice sauMdaryahee tyaalaa daakhavaayalaa nighaalee aahe yaace tyaalaa bhaareec aproop vaaTat hote.
tyaalaa jaaNavale kee tyaace shareerahee garam jhaale aahe v ghaam yaayalaa laagalaa aahe. mhaNaje raaNeelaahee ghaam yeto he khare hote. aataa puDhe kaay hoNaar yaa hurahureene v aataa kaay pahaayalaa miLaNaar yaa ekaa anaamik saMvedanene tyaace shareer tharatharu laagale.
raaNeece kapaDe kamee hovu laagale tase tice nitaL gulaabee shareer tyaalaa disu laagale. tine tice kes laaMb suTe soDale hote. taaMbus soneree raMgaace tice kes ticyaa ceharaa ardhaa jhaakat hote. tice mRuganayanee hirave DoLe tyaacyaakaDe paahataanaa ticyaa laaMb paapaNyaakhaalee phaDaphaDataanaa maatr tyaalaa spaShT disat hote. ticyaa laaMb naakaacyaa naakapuDyaa ticyaa joraat caalalelyaa shvaasaane phulalyaa hotyaa. ticaa kesaanee jhaalakyaamuLe DhagaaaaD gelelyaa caMdraasaarakhaa bhaasaNaaraa ticyaa suMdar ceharxyaavaracee tyaacee najar haTat navhatee. tice laal cuTuk tharatharaNaare oTh tyaacyaa kaaLajaatalee dhaDadhaD vaaDhavat hote.
begemece varace kapaDe dur hotaac, ticyaa naajuk makhamalee gaLyaatalee ticyaa Caateevar ruLaNaaree TapaTapeet tejasvee motyaaMcee maaL ticyaa ughaDyaa paDalelyaa moThyaa v gol thaanaaMce rup khulavat hotee. bhivaacyaa aajeecyaa thaanaasaarakhee raaNeecee thaane khaalee n paDataa ticyaa Caateevar mast var maanaa karun pahaat hotee. tyaavaracyaa gulaabee boMDee sujalyaasaarakhyaa Taporxyaa disat hotyaa v tyaa aiTeet daalanaacyaa CataakaDe maanaa rokhun pahaat hotyaa.
raaNeecee naajuk disaNaaree kaMbar baareek hotee paN tyaacyaa khaalacee ticee DhuMgaaNe maatr maajalelyaa gaaIcyaa puThThyaasaarakhee vishaal hotee. ticyaa maaMDyaa tyaalaa tyaacyaa parasaat to roj pahaaNaarxyaa keLeecyaa gaabhyaasaarakhyaa vaaTalyaa. tice haat paay khup laaMb hote. laaMb saDak boTaacee gulaabee nakhehee laaMb hotee.
bhivaacee najar ticyaa makhamalee aMgaavarun phirat ticyaa maaMDyaacyaa madhalyaa becakyaat sthiraavalee. begamecyaa yoneevar ekahee kes navhataa v gubagubeet yoneecyaa paakaLyaa alag hovun umalalyaapramaaNe var aalyaa hotyaa.
bhivaa raaNeecyaa tyaacyaasamor khulyaa jhaalelyaa tyaa sauMdaryaane agadee dipun gelaa. matramugdh hovun to ticyaakaDe pahaat raahilaa. tine tyaacyaa ceharxyaavareel bhaav paahun tyaacyaakaDe pahaat ek prasann jhaalyaasaarakhe haasy kele. tyaalaa vaaTale tee ekhaadee deveec asaavee v tyaacyaavar prasann hovun tyaalaa darshan dyaayalaa svargaatun khaalee aalee asaavee.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

telugu xxx stories comantervasna comtelugu indian sex storieshindi real sex storiesaunty tamil sex kathaidengichukunna kathalujourney sex storiesindan sex storiesincest tamil storiessex stories in telugu with imageskannada sex stroiessex story kannadatelugu sex pustakalunew amma puku storieschuda chudi choti golpotelugu sex stories with imagestamilkamakalanjiampuku kathalu latesttamil sex akka storyna puku dengumalayalam mula kathakaltelugu family sex kathalusasur ji ka lundakka tho sex stories in teluguindian sex strorybengali hot storiesindian sex srorytelugu sex streswww latest telugu sex stories comsex with neighbour storytelugu aunty xxteluguswxindian sex stryfamily boothu storiestamil sex kamakathaijija sali ki storyvadina puku dengududesi sexy story in hinditamil nadu sex storieskama sastrygay sex stories in hindi languagetop sex stories teluguhindi incest sex kahanimallu kambikathakal pdftelugu stories adulthot stories to readkamuktratamil kamakathaikal facebooksex estoreamma kodukula buthu kathalu telugubengali sex story videoindian sex ztoriestamil sexstoresantr vasnabangla hot sex storytelugu lo pachi buthu kathalutelugu real life love storiestelugunewsexstoriesboyfriend girlfriend sex storysex storys in teluguonline kambi kathakaltelugu romantic hot storieshot sex stories malayalamtamil amma magan storytelugu hot stories newboothu kathalu in telugumalayalam incest kambi kathapellam puku kathalusex tamil kathiantarvaasnamallu latest kambididi ki chudai kikannada night storiesantrawashnaaunty sexy kahanikamapichachi telugu kathaluசரோஜாதேவி கதைகள்bhutu katalupooku telugu kathalu